YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Lapin Ajokoirayhdistys ja sen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten ajokoirien kasvatusta ja jalostusta, sekä toimia yhdistyssiteenä ajokoiraharrastajien keskuudessa Lapin Kennelpiiri ry:n alueella

 

Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi. Yhdistys on Suomen Kennelliitto ry:n, Lapin Kennelpiiri ry:n ja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n jäsen

 

Yhdistys pyrkii toteuttamaan päämääriään järjestämällä pääsääntöisesti kursseja, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta ym. vastaavanlaisilla yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä joko järjestämällä näyttelyitä ja ajokokeita yksin tai yhteistoiminnassa paikallisten yhdistysten kanssa.

 

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät yksityiset henkilöt, jotka hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenet ovat vuosijäseniä. Yhdistyksen kokous on oikeutettu erottamaan 2/3 enemmistön päätöksellä jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa. Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30:n pv:n kuluessa tiedon saatuaan, toimeksiantopäivää lukuun ottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. Samoin jäsen erotetaan, jos hänen jäsenmaksunsa on maksamatta kahden vuoden ajalta. Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti, tai sähköisesti, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

 

Vuosikokous voi kutsua jonkun henkilön kunniapuheenjohtajaksi, kunniapuheenjohtajia voi olla kerrallaan vain yksi henkilö.

 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

 

Jäsen suorittaa jäsenmaksuksi sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin määrännyt.

Yli 70 v. jäsen muuttuu vapaajäseneksi seuraavan vuoden alusta, kun vuosipäivä täyttyy. Jäsenellä ilmoitusvelvollisuus.

Alle 15 v. on nuorisojäsen siihen saakka kun vuosipäivä täyttyy. Jäsenmaksu peritään seuraavan vuoden alusta.

 

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajille ennen seuraavan vuoden helmikuun loppua, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään 10 pv ennen vuosikokousta.

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu eri alueita tasapuolisesti edustava hallitus johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä, näistä erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä,

yksi jokaisesta Kemi, Tornio, Rovaniemi, kaupunkilohko alueelta.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja se on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat saapuvilla.

Hallitus voi pitää sähköpostikokouksia tarpeen mukaan, esitykset ja päätökset kirjataan seuraavassa varsinaisessa hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksella on oikeus käyttää asiantuntijoita.

Hallitus voi tarpeen vaatiessa asettaa avukseen vuodeksi kerrallaan asioita valmistelemaan 1-3 jäsenisen työvaliokunnan, johon voidaan valita jäseniä hallituksen ulkopuolelta. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin on oltava Suomen Ajokoirajärjestö ry: jäseniä.

 

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa.

 

11§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään maaliskuussa ennen Suomen Ajokoirajärjestön vuosikokousta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkun asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

12§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle yhdistyksen nettisivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

 

13§

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, jota hän käyttää joko läsnäolevana tai valtuutettunsa kautta. Valtuutetun on oltava yhdistyksen jäsen ja hän saa käyttää enintään viisi (5) ääntä, Yhdistyksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä niistä asioista, mitä näiden sääntöjen 15 §:ssä on säädetty. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 saapuvilla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Henkilövaalit suoritetaan kuitenkin aina suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee arpa.

 

14§

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2 Suoritetaan äänioikeuden sekä valtakirjojen tarkistaminen

3 Todetaan kokouksen laillisuus

4 Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta

5 Esitetään hallituksen tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

6 Hyväksytään hallituksen esittämä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

7 Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio seuraavaksi vuodeksi

8 Määrätään hallituksen jäsenten, edustajain ja toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi vuodeksi.

9 Määrätään vuoden jäsenmaksu

10 Toimitetaan puheenjohtajan vaali seuraavaksi vuodeksi

11 Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

12 Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies

13 Valitaan edustajat Lapin Kennelpiiri ry:n vuosikokoukseen

14 Valitaan edustaja SAJ:n hallitukseen ja varamies (3.v)

15 Valitaan edustaja Suomen Ajokoirajärjestö ry:n vuosikokoukseen

16 Käsitellään hallituksen ja jäsenten vuosikokoukselle esittämät asiat sekä vuosikokouksen Suomen Ajokoirajärjestö ry:lle ja Lapin Kennelpiirilli ry:lle tekemät esitykset

17 Valitaan tarvittavat jaostot sekä toimikunnat

 

15§

Yhdistyksen kutsukilpailut hoidetaan hallituksen hyväksymien sääntöjen mukaisina

 

16§

Näiden sääntöjen esitys muuttamisesta on mainittava erikseen vuosikokousilmoituksessa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa saapuvilla olevien jäsenten äänimäärästä enemmistöllä tehty päätös hyväksymisestä.

Jos yhdistys puretaan käytetään jäljelle jääneet varat kokouksen määräämällä tavalla suomenajokoirien jalostuksen hyväksi, Tarkistetaan ettei ole velkoja.

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaiselle

 

17§

Muuten noudatetaan yhdistyslakiin kirjattuja sääntöjä.

 

Hallitus

 

Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksynyt säännön 1.9.2022